Начало > Природозащитен режим

Природозащитен режим

  Управлението и охраната на резервата се извършва съгласно изискванията на Закона за защитените територии (ДВ брой 133/11.11.1998 година).

Природозащитния режим, правомощията на институцията, която управлява и охранява защитената територия и административните наказания за нарушения са както следва:

  "Чл. 16. (1) За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.

  (2) Резерватите се управляват с цел:

  1. запазване на естествения им характер;

  2. научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг;

  3. опазване на генетичните ресурси;

  4. запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове;

  5. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.

  Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

  1. тяхната охрана;

  2. посещения с научна цел;

  3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

  4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

  5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

  (2) Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

  (3) Посещенията по ал. 1, т. 2 и 4 се осъществяват с разрешение от Министерството на околната среда и водите.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп., бр. 77 от 2002 г.) Санитарните мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват с разрешение от Министерството на околната среда и водите, издадено след положително научно становище от Българската академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие."

В изпълнение на своите правомищия:

  "Чл. 79. (1) Министърът на околната среда и водите спира:

  1. разпореждания на централни ведомства, които са в нарушение на този закон или не съответстват на определения режим на дейностите в защитените територии;

  2. реализацията на устройствени и технически планове и проекти, утвърдени в нарушение на този закон.

  (2) Директорите на регионалните органи на Министерството на околната среда и водите:

  1. спират дейности по ползването на горите, земите и водните площи и на други ресурси, както и строителството в защитени територии, които са в нарушение на утвърдените по съответния ред планове за управление, устройствени и технически планове и проекти или не са съгласувани по реда на този закон, когато такива планове и проекти липсват;

  2. спират дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда в защитени територии над допустимите норми;

  3. спират разпореждания на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и общинските органи, които са в нарушение на този закон или на режимите на защитените територии;

  4. издават предписания за мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснати нарушения или увреждане и замърсяване на околната среда в защитените територии.

  (3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) Директорите на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и дирекциите на природни паркове, както и кметовете на общини са длъжни да спират дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

  Чл. 80. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство."

Административните наказания за нарушения са както следва:

  Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което:

  1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;

  2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.

  (2) Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство, глобата е в размер от 5000 до 20 000 лв., а когато е разработване на площи, глобата е в размер от 2000 до 20 000 лв.

  (3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 5 до 100 лв.

  Чл. 83. (1) Наказва се с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

  1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;

  2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.

  (2) Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство или разработване на площи, глобата е от 5000 до 50 000 лв.

  (3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 100 до 1000 лв.

  Чл. 84. (1) Вещите - предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване в защитени територии - изключителна държавна собственост, се отнемат в полза на държавата.


Официален сайт на резерват "Врачански карст"
©2003 Всички права запазени.