Начало > Флора

Флора

  На територията на резервата са установени следните растителни екосистеми:

Дървесни:
СвинакCarpinus orientalis - Fraxinus ornus
СвинакCarpinus orientalis + Juglans regia - Fraxinus ornus - Syringa vulgaris
СвинакCarpinus orientalis + Quercus daleschampii
СвинакCarpinus orientalis + C. betulus
СвинакCarpinus orientalis - herbosa
СвинакCarpinus // Chrysopogon grillus
ГорунQuercus daleschampii - Carpinus orientalis
ГорунQuercus daleschampii - inistoherbosa
ОрехJuglans regia - Parietaria officinalis
ГабърCarpinus betulus - Carpinus orientalis
БукFagus sylvaticus - Carpinus betulus

  Като цяло за дървесните екосистеми е характено наличието на представители на термофитите и мезофитите.

Храстови:
ЛюлякSyringa vulgaris - Spirea media
ЛюлякSyringa vulgaris - Poa nemoralis
ЛешникCorylus colurna

Тревисти:
БелизмаAndropogon ischaemum
ТипецFestuca valesiaca + mixtoherbosa
Алпийско плюскавичеSilene alpina
Обикновена полевицаAgrostis capilaris + Festuca falax - Prunela grandiflora

  Установени са и някои видове включени в Червената книга на РБ с категории на застрашеност:

Рядък вид:
Лавролистно бясно дървоDaphne oleoides L.
Лаврово бясно дървоDaphne laureola L.
Боасиерова звъникаHypericum boisieri Petr.
Крапфиев лазерпициумLaserpitium krapfii Grantz
Недоразвит лимодорумLimodorum abortivum (L.) Sw.
Пеперудовиден салепOrchis papilionaceae L.
Сръбски воловодецOrobanche serbica Beck.
СилаумSilaum silaus (L.) Schnt.
Балканска козя брадаTragopogon balcanicus Vel.
Грахова глушинаVicia pisiformis L.
Алпийско плюскавичеSilene alpina
Качулата боянкаErysimum comatum Panc.
Хойфелова тимянкаFerula heuffelii Griseb.
Рохелова каменоломкаSaxifraga marginata Sterb.
Самодивско лалеLilium jankae Kern.
Дълголистна урокаBupleurum longifolium L.
Мека медуницаPulmonaria mollissima Kern.
Нейчев зановецChamaecytisus neichefii (Urum.) Rothm.

Застрашен вид:
КокичеGalantus nivalis L.
Люспесто плюскавичеAsplenium lepidum Presl.
Горска съсънкаAnemone sylvestris


Официален сайт на резерват "Врачански карст"
©2003 Всички права запазени.