Начало > За нас

За нас

    Добре дошли :-),

  Радваме се, че отделихте от времето си, за да разгледате нашия сайт. Надяваме се да прекарате приятни минути и да научим Вашето мнение и предложение за подобряването му.

  Резерват "Врачански карст" е създаден през 1983 година, със Заповед №854/10.08.1983 година на Комитета за опазване на околната среда (настояще Министерство на околната среда и водите). През 1985 година Заповед №854 е изменена и допълнена със заповед №9/09.01.1985г.

  На 29.06.2001 година Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, прие с протокол от Държавно лесничейство - Враца защитената територия за стопанисване и охрана.

  Резерватната територия е определена в резултат на предложение и теренни проучвания от Българската академия на науките с цел опазване на генетичния фонд в северните склонове на Врачанска планина. Обхваща карстов масив на планината от село Паволче до западните покрайнини на село Бистрец, с дължина 10 километра и площ 1 409 хектара (350 хектара скали и карстови образувания; 160 хектара незалесени територии; 40 хектара поляни; 859 хектра гори).

  Карстовият район на резервата е един от най-богатите в България на пещери, пропасти, отвесни скални стени (до 450 метра) и пещерна фауна (повечето от пещерните видове са локални ендемити). Той е типичен пример на трислоен карст с много интересни повърхностни форми.

  В регистрите на Международния съюз за защита на природата (IUCN) резервата е включен в първа категория - "научни и природни резервати".

  Дървесната растителност е представена от габър, келяв габър, мъждрян, бор, клен, айлант, зимен дъб, турска леска, люляк, див орех и др. Обширни поляни са покрити с тревиста растителност: вейниково коило, целенска власатка, алпийско плюскавиче, златиста власатка, вълче лико, здравец и др. Част от видовете са включени в Червената книга на РБ. Някои от тревните представители образуват самостоятелни формации по варовитите сипеи.

  В близост до границата на резервата се намира едно от двете находища в България на глациалния реликт - Келереров кентрантус.

  От представителите на животинския свят в резервата гнездят черния гробар (мършар), жълтоклюна чавка, алпийски бързолет, черен щъркел, египетски лешояд. Наблюдават се скален орел, обикновен мишелов, сокол орко и други грабливи птици използващи района само за ловуване. Срещат се пъстър пор, горски и кримски гущер, пепелянка и други. Голяма част от животните са включени в Червената книга на РБ, като застрашени от изчезване и редки.
 
Мнения и препоръки
Полезни връзки


Официален сайт на резерват "Врачански карст"
©2003 Всички права запазени.